كاربردهاي پرتو فرابنفش در ضدعفوني

ضدعفوني با پرتو فرابنفش را مي توان يك روش طبيعي پنداشت زيرا كه نورخورشيد نيز ضدعفوني را به همين روش در طبيعت انجام مي دهد. پرتو فرابنفش به محدوده اي از امواج الكترومغناطيسي اطلاق مي شود كه درناحيه مرئي طيف نوري درمحدوده طول موج بين 328، 210 نانومتر مي باشد، اكثر فعاليت ضدعفوني كننده و ميكروب كش آن نزديك به طول موج 260 نانومتر قرار دارد. پرتو فرابنفش با اثر بر روي رشته وراثتي (DNA يا RNA) ميكروارگانيسم ها، سبب غير فعال شدن ميكروارگانيسم ها مي شود. حساسيت ميكروارگانيسم هاي گوناگون به اين پرتو با يكديگر متفاوت است، در واقع در مورد پرتو فرابنفش فاكتور LXT براي سنحش ميزان تآثير پرتو بكار مي رود جدول زير ميزان پرتو فرابنفش لازم براي كاهش 90 درصد در جمعيت ميكروارگانيسم هاي گوناگون را نشان مي دهد:

 

فاكتور LXT لازم براي غير فعال سازي 90 درصد ميكروارگانيسم هاي گوناگون

جدول مقايسه اي زير، قدرت كشندگي ميكروارگانيسم هاي مختلف را با پرتو فرابنفش و گاز ازن و كلر را نشان مي دهد:

 

منابع توليد پرتو فرابنفش

پرتو فرابنفش بطور طبيعي در نور خورشيد وجود دارد اما به طور مصنوعي عموماً از طريق لامپهايي كه در آنهايي تخليه الكتريكي در بخار جيوه صورت مي گيرد، بدست مي آيد. اين لامپها در دو دسته كلي ك فشار پرفشار هستند. لامپهاي كم فشار خود شامل دو دسته كاند گرم و كاند سرد مي باشند. بازدهي اين لامپها نسبت به انرژي مصرفي  آنها  بالا است و حدود 95% طول موج توليد شده در ناحيه 253/7 نانومتر قرار دارد. كارايي  اين لامپها شديداً وابسته به ولتاژ ورودي ، دماي محل استفاده و عمر لامپ و تعداد دفعات خاموش و روشن آنها است. كارايي لامپها پرفشار مستقل از 3 فاكتور ياد شده است اما بازدهي آنها نسبت به انرژي مصرفي آنها كم مي باشد، در عوض نفوذ پذيري پرتو ساطع شده  از آنها به خاطر شدت بالايي آن بيشتر از لامپهاي كم فشار است.

آثار زيست محيطي پرتو فرابنفش

بدليل آنكه پرتو فرابنفش  يك عامل شيميايي نيست ، هيچ باقي مانده سمي توليد نمي نمايد اما ممكن است تركيبات شيميايي بخصوص به وسيله پرتو فرابنفش دچار تغيير شوند. معمولاً فكر مي كنند كه اين تركيبات به شكل بي ضرر تري تجزيه مي شود.

 

كاربرد پرتو فرابنفش در ضد عفوني هوا

پرتو فرابنفش در كاهش شمار ميكروارگانيسم هاي هوازي به منظور نگهداري وضعيت بهداشت هواي تنفسي يا از بين بردن كامل آنها و ايجاد فضايي عاري از ميكرو ارگانيسم ها ي در پروسه هاي توليدي صنايع مختلف وجلوگيري از نشر آلودگي در مكانهاي مختلف تجمع افراد نظير بيمارستانها، در مانگاهها، مهد كودكها ، خانه هاي سالمندان، مدارس، سربازخانه ها، خوابگاهها، سالن هاي غذا خوري، سالنهاي ورزش و سينما و ..... مورد استفاده قرار مي گيرد. در يك نمونه ازبررسي هاي انجام شده در اتاق عمل بيمارستاني در آمريكا طول 29 سال پس از نصب سيستم فرابنفش نشان داده شده است كه مرگ و ميرهاي ناشي از عفونت پس از جراحي از 12/1 درصد (19 مورد از 1782 جراحي) به صفر مورد و بطور همزمان عفونت محل جراحي از 6/11 درصد به 25/0 در صد كاهش يافت.

كاربرد پرتو فرابنفش در ضد عفوني آب و فاضلاب

پرتو فرابنفش در ضد عفوني آب آشاميدني در پايان مراحل تصفيه پيش از مصرف و گندزدايي پايهاي گوناگون در مراحل پاياني تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد. در كشورهاي پيشرفته صنعتي سالهاست كه اين روش به عنوان يك روش ضدعفوني كننده فيزيكي به طور مستقل يا به عنوان مكمل روشهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است بويژه در ضد عفوني اين روش به عنوان يك روش ضدعفوني كننده فيزيكي به طور مستقل يا به عنوان مكمل روشهاي ديگر مورد توجه قرار گرفته است. بويژه در ضد عفوني آب يان روش بسيار مقرون به صرفه مي باشد، زيرا اولاً نياز به تجهيزات متعدد، گسترده عظيم ، فضاي زياد و نيروي متخصص ندارد. يك اپراتور ساده بخوبي ميتواند از دستگاه استفاده كند. سيستم

فرابنفش نياز بيه مواد مختلف شيميايي براي فرآيند ضدعفوني ندارد و بنابراين آلودگي ثانويهاي در محيط زيست ايجاد نمي كند و هيچگونه تغييري در كيفيت فيزيكي و شيميايي آب گندزدايي شده به اين روش به وجود نمي آيد

كاربرد پرتو فرابنفش در ضد عفوني آب استخر

ضد عفوني اوليه آب استخرهاي شنا با پرتو فرابنففش به دليل ضدعفوني سريع و موثر، عدم نياز به كاربرد تجهيزات ايمني و عدم كاربرد مواد شيميايي بسيار مورد توجه شناگران بوده است.

  • مزايا استفاده از پرتو فرا بنفش

1- قدرت نابودي ميكروارگانيسم ها بطور كامل يا اثر فوري

2- بدون اثر بر روي طعم – بو و املاح

3- نداشتن عوارض جانبي وسمي و باقيمانده پايدار

4-    نداشتن اثر خورندگي

5- عدم نياز به مصرف مواد شيميايي

6- اقتصادي بودن روش

7- سازگاري با محيط زيست

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image