اکسیژن فعال و ميکروارگانيسم هاي بیماری زا

 اكسيژن فعال ميکروارگانيسهاي مختلف نظيرانواع باکتريها، ويروسها، پروتوزوئر ها،  قارچها ، مخمر ها و اسپورها و هاگهاي منتشر شونده از طريق آب و هوا را ازبين مي برد . باکتريها، ميکروارگانيسم هاي کوچک تک ياخته اي هستند که داراي ساختمان ساده و ابتدايي مي باشند. فشار اسمزي داخلي اکثر باکتريها حدود 5 تا 20 اتمسفر مي باشد . اين امر بعلت غلظت زياد مواد محلول درون سلولي است . اسکلت محکمي دور سلول باکتري بنام  ديواره سلولي از انفجار باکتري وپاره شدن غشاء به علت اختلاف فشار اسمزي درون و بيرون باکتري جلوگيري مي کند. مولکول اكسيژن فعال با حمله به جدار سلول باکتري  موجب از هم گسيختگي وو پارگي ديواره سلولي ودر نتيجه مرگ باکتري مي گردد. اثرات باكتريوسيدي اكسيژن فعال بر روي انواع وسيعي از ارگانيسمها گرم مثبت و باكتريهاي گرم منفي و اسپورها و سلولهاي رويشي مطالعه شده است.

(Fetner & Ingols, 1956; Foegeding, 1985; Ishizaki, Shinrik, & Mastuyama, 1986; Restaino, FramPton, Hemphill & Palnikar, 1995)

تحقيقي توسط (Restaion et al (1995 بر روي اثرات ضد باكتريايي آب اكسيژن فعال دار بر ضد ميكروارگانيسمهاي مربوط به غذا انجام داده شد و مشخص شد كه اكسيژن فعال اثرات كشندگي بر روي باكتريهاي گرم مثبت مانند Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes monocytogenes, Enterococcus faecalis همچنين باكتريهاي گرم منفي مانند enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia دارد.

.(1995) Restaino et al مشخص كرد كه اكسيژن فعال، مخمر albicans zygosaecharomyces bacilli, candida و اسپورها و Aspergillus niger  منهدم مي‌كند. انهدام باكتريها توسط اكسيژن فعال از طريق اثر بر روي غشاي گليكوپروتئين و گليكوليپيد مي‌باشد.

 

ويروسها نيزجزو ميکروارگانيسم ها مي باشند ليکن به وضوح از ديگر سلولها متفاوتند. ويروسها ذراتي غير مستقل هستند که تنها در داخل سلول ميزبان تکثير مي يابند . هر ذره  ويروس  شامل يک مولکول اسيد نوکلئيک ( DNAياRNA ) مي باشد.

در اطراف اين مولکول پوششي از جنس  پروتئين قرار دارد که  کاپسيدCapsid ناميده مي شود وظيفه کاپسيد محافظت از اسيد نوکلئيک ويروس وامکان پذير نمودن اتصال و دخول ويروس به سلول ميزبان مي باشد.مولکولهاي اكسيژن فعال با نفوذ از ميان پوشش پروتئيني ، اسيد نوکلئيک ويروسي را از تخريب مي کنند و درغلظت هاي بالاتر با تخريب  پروتئين کاپسيد ، سلول ويروسي را منهدم مي نمايند.

 

تعدادی ازميکروارگانيسم هاي بیماری زا حساس به اکسیژن فعال

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image