کاربرد اکسیژن فعال در عمل آوری و نگهداری غذاهای دريايی

 یکی از مشکلات عرضه ماهی به مصرف کنندگان ، فساد پذیری سریع این پروتئین ارزشمند می باشد. زمان ، دما و باکتريها دشمنان ماهی تازه هستند. خراب شدن گوشت ماهی همراه با پيدايش فسفرسانس مربوط به تکثير و ازدياد باکتريهای دريايی (مانند آکرومو باکتر Acromobacter و انواع مشابه آن) در سطح ماهی می باشد. باکتری های سطح ماهی شامل انواع باکتریهای دريايی مانند هالوفيل و پسيکرو فيل باشد.

طبق تحقیقات انجام شده استفاده از غلظت مناسب اكسيژن فعال در پروسه نگهداری, بسته بندی وحمل آبزیان , توليد محصول ايمن در مقابل   E-Coli و میکروارگانیسم های بيماریزای مشابه را امکان پذیر می سازد.  شستشوی جانداران دريايی (ماهی ، ميگو ، خرچنگ و ...) با اكسيژن فعال کلیه باکتريها ، لجن ها و موجودات ذره بينی که به  فلس و پوسته چسبناک آنها می چسبد را از نابود می کند. قدرت و توانایی اكسيژن فعال در ضد عفونی مواد غذائی 10 برابر کلر می باشد.

 

کاهش آلودگی ميکروبی پوسته ماهی با استفاده از اكسيژن فعال

 

شستشو با اكسيژن فعال و منجمد کردن جانداران دريايی در يخ حاوی اكسيژن فعال سبب تازه تر ماندن، عدم تغيير رنگ گوشت ماهی و افزايش زمان مانگاری آن می شود. Bill Nelson در اوايل دهه 80  پيشقدم استفاده از يخ حاوی اكسيژن فعال برای نگهداری ماهی شذ. وی تحولی چشمگير در افزايش زمان ماندگاری و دوام محصولات دريايی ايجاد کرد.

اكسيژن فعال يک ضد عفونی کننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال، کاربرد های بسياری درضدعفونی هوا،محيط(ديوارها ، کف زمين، سطوح ) ، ابزار و لوازم مختلف و مواد غذايی را داراست.

مواردی از کاربردهای  اكسيژن فعال در پروسه توليد يک کارخانه محصولات دريايي در شکل زير نمايش داده شده است:

 

1-     استفاده از اكسيژن فعال جهت حذف آمونياک از مخازن نگهداری ماهی زنده،

2-     استفاده از اكسيژن فعال جهت حذف آمونياک از مخازن نگهداری خرچنگ زنده،

3-      افزودن برفک های يخی حاوی اكسيژن فعال ،

4-     اضافه کردن اكسيژن فعال به سيستم يخ ساز،

5-     غوطه ور کردن محصول در آب محتوی اكسيژن فعال ،

6-     سيستم شستشوی کف، ديوارها و مخازن با كسيژن فعال

7-     سيستم ديواری اكسيژن فعال جهت از بين بردن بو و باکتری های موجود در هوا،

8-     شستشو فيلهء ماهی با اكسيژن فعال،

9-     غوطه ور کردن مجدد محصول در آب محتوی اكسيژن فعال ،

10-    بسته بندی با گاز اكسيژن فعال،

11-     آب خنک حاوی اكسيژن فعال برای خنک کردن خرچنگ پخته شده،

12-     مخزن تغذيه اكسيژن فعال،

13-     پوست کندن و خنک کردن خرچنگ پخته شده،

14-     آب نمک حاوی اكسيژن فعال برای سخت پوستان،

15-      آماده سازی آب مصرفی با اكسيژن فعال ،

اداره غذا و دارويی آمريكا(FDA) در26ژوئن 2001 کاربرد اكسيژن فعال را بعنوان يک ماده ضد باکتريايی در صنايع غذايی تصويب نموده است. قابل ذکر است که استفاده از اكسيژن فعال در صنايع غذايي و آبهای آشاميدنی در تاريخ 8/9/1382به تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ايران ( معاونت غذا و دارو) نيز رسيده است.

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image