كاربرد اكسيژن فعال در محيط هاي بيمارستاني و پزشكي

اكسيژن فعال يك ضدعفوني كننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال،  كاربردهاي بسياري در ضدعفوني هوا، آب، محيط(ديوارها،كف زمين، سطوح)، لباسهاي كار، اجسام و لوازم مختلف و مواد را داراست و برخلاف ضدعفوني كننده هاي محلول مانند كلر، فرمالين و مواد شيميايي ديگر اكسيداسيون با اكسيژن فعال هيچگونه مواد سمي يا مضري بر جاي نمي گذارد. مولكول اكسيژن فعال نيست و پس از مدت كوتاهي شكسته و تبديل به مولكول پايدار اكسيژن مي گردد. اكسيژن فعال سريعاً آلاينده هاي محيط را اكسيد مي نمايد و نتيجه اين اكسيداسيون تنها اكسيد مواد و اكسيژن مي باشد.

در جدول زير مقايسه پتانسيل اكسيداكسيون و اكسيژن فعال با ديگر اكسيد كننده ها نشان داده شده است.

 

  • كاربرد اكسيژن فعال در ضد عفوني آب بيمارستاني :

برخلاف كلر يا مواد شيميايي ديگر، اكسيداسيون با اكسيژن فعال، هيچگونه مواد سمي يا مضر در آب به جا نمي گذارد و نياز به پالايش مجدد آب ندارد و مولكول اكسيژن فعال پايدار نيست و پس از مدت كوتاهي شكسته و تبديل به مولكول پايدار اكسيژن مي گردد. اثر اكسيژن فعال روي ميكروارگانيسم ها بسيار موثرتر از كلر مي باشد دلايل استفاده از اكسيژن فعال در تصفيه آب به شرح زير است.

1-     ضدعفوني و ازبين بردن باكتريها، انگلها، قارچها و ...

2-     بهبود خط – انعقادسازي – معلق سازي – زلال سازي و فيلتراسيون

3-     حذف تركيبات شيميايي پايدار مانند كود و سموم شيميايي، علف كشها، حشره كشها، شوينده ها، رنگها و ...

4-     زدون آهن ، منگنز و ديگر فلزات سنگين

5-     كاهش تشكيل تري هالومتانها و پيشسازهاي آنها

6-     تبديل BOD به COD و جذب BOD

7-     بهبود و مزه آ ب

8-     كنترل رشد جلبكها

9-     افزايش طول عمر فيلترهاي كربن اكتيو

  • كاربرد اكسيژن فعال در تصفيه فاضلاب بيمارستاني:

استفاده از تصفيه خانه هاي متداول با استفاده از فرآيند لجن فعال در بيمارستانها و درمانگاه به دليل كميود فضا مقدور نمي باشد و مشكلات زيادي از جمله بوهاي نامطبوع در محيط و تكثير و رشد جانواران موذي ا زقبيل موش و حشرات در كنار سيستم لجن فعال باعث نشر و گسترش آلودگي در محيط هاي بهداشتي مي گردد. اكسيداكسيون با اكسيژن فعال يكي ايز راههاي متداول جهت كنترل بو است. اكسيژن فعال مولكولهاي آلي بوزا با زنجيره هاي بلند را اكسيد كرده و آنها با تركيبات كوچكتر كه بو ندارد، تبديل مي كند.

اكسيژن فعال سبب افزايش غلظت اكسيژن در پساب خروجي تا حد اشباع مي گردد، زيرا اكسيژن فعال به سرعت به اكسيژن تجزيه مي شود. اين امر موجب حذف نياز به هوادهي مجدد پساب براي رعايت استانداردهاي كيفيت آب از لحاظ اكسيژن محلول مي شود. لجن فعال محيط رشد مناسب براي ميكروارگانيسم هاي بيماريزا نيز مي باشد و اين امر مراكز درمانيرا با خطرات جدي روبرو مي نمايد، در نتيجه نياز مبرم به سيستمي است كه علاوه بر پالايش فاضلاب، جلوگيري از شيوع آلودگي در محيط بهداشتي  را نيز انجام دهد. مطالعات اپيدميولوژي طي دهه‌هاي اخير نشان داده است كه شيوع بيماريهاي ويروسي مانند هپاتيت به خاطر ناتواني كلر در نابودي ويروسهاي آب و فاضلاب نيز بوده اي لازم به ذكر است كه كلرينه كردن بسياري از ميگروارگانيسمها را از بين مي برد.

ولي بايد توجه داشت كه اووسيست با كيست تك ياختگان و تخم انگلهاي كرمي به طور قابل ملاحظه اي در برابر كلرينه كردن مقاوم تر از باكتر يها مي باشد و كلر روي ارگانيسم هاي مقاوم از كاليفرم نظير برخي از ويروسها، تخم انگل ها و كيست هاي ژياردها لامبليا اثري ندارد.

 

بدليل عواقب بهداشتي و سميت كلرينسيون و سخت تر شدن معيارهاي تخليه فاضلابهاي خروجي عوامل گندزداي ديگر نظير اكسيژي فعال، اشعه فرابنفش، آب اكسيژنه و ... پيشنهاد شده اند كه از ميان اين مواد اكسيژن فعال بعنوان موثرترين و بهترين آنها شناخته شده است . همچنين كلر و ديگر مواد شيميايي استفاده شده در آب ، اثرات منفي بر روي محيط زيست دارند. محققان EPA تائيد كردند كه اكسيژن فعال نسبت به كلر و ساير مواد ضد عفوني كننده ايمن تر است. اكسيژن فعال مي تواند تقريبا تمامي فاضلابها را تصفيه و همزمان ضدغفوني را نيز انجام دهد. در اين سيستم مي توان در فضاي محدودي عمل پالايش و ضدعفوني را روي طيف و سيعي از آلاينده ها فاضلاب انجام داد. در حاليكه هيچگونه مشكل بو، آلودگي ثانويه و بوجود آمدن حشرات در اين سيستم وجود ندارد.

 

  • كاربرد اكسيژن فعال در تصفيه و ضدعفوني زبالهاي شيميايي و عفوني بيمارستانها:

پسمانده هاي بيمارستاني شامل كليه مواد زائدي است كه در مراكز و مؤسساتي از قبيل بيمارستانها، مراكز بهداشتي درماني ، آزمايشهاي تشخيص طبي و تحقيقاتي و ساير مراكز مشابه توليد مي شود.

آلودگيهاي زيست محيطي و گسترش بيماريهاي مانند هپاتيت و ايدز ناشي ازعدم توجه به مديريت مواد زائد جامد بويژه در كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد انتقال بيماري از طريق مواد زائد بيمارستاني از قبيل تماس كودكان بامواد دور ريخته شده ، استفاده معتادان از سرنگ هاي مصرف شده آلوده به ويروس ايدز و هپاييت B و تماس كارگران جمع آوري زباله هاي عفوني ، صورت گرفته است.

اكسيژن فعال سريعاً مواد شيميايي سريعاً مواد شيميايي موجود در محيط را اكسيد مي نمايد و نتيجه اين اكسيداسيون تنها اكسيد اجزا و اكسيژن مي باشد كه كاملاً زيست محيطي است. اكسيژن فعال بدليل پتانسيل اكسيداسيون بالا در محيط پايدار نيست و پس از مدتي كوتاهي تبديل به مولكول پايدار اكسيژن مي گردد.

اين امر باعث مي گردد كه توليد اكسيژن فعال همواره در محل انجام گيرد و نسبت به مواد شيميايي اكسيد كننده نياز به خريد، حمل و انبار كردن ندارد . مصرف انرژي دستگاه براي توليد اكسيژن فعال مورد نياز براي ضد عفوني و تصفيه زباله بيمارستاني 10%  سيستمهاي متداول ضدعفوني با بخار برآورد گرديده است اين سيستم قابليت تصفيه و ضدعفوني شيرآبه را نيز دارا مي باشد درحاليكه سيستمهاي ضدعفوني با بخار با وجودي كه شيرآبه زيادي توليد مي كنند، تنها عمل ضدعفوني شيرآبه را انجام مي دهند و در تصفيه آن ناتوانند به طوركلي مزايا اين سيستم نسبت به ساير روش عبارت است

1-     برگرفته از طبيعت و كاملاً زيست محيطي

2-     ضدعفوني كننده و تصفيه و تجزيه كننده زباله هاي عفوني و شيميايي

3-     اثر بخشي به كليه ميگروارگانيسم ها (اسپورها،باكتريها،ويروسها،انگلها،و ....)

4-     بي نياز از خريد و نگهداري مواد

5-     ضدعفوني تصفيه و تجزيه كننده شيرآبه زباله

6-     ضدعفوني و تصفيه تجزيه كننده گازهاي بوجود آمده

7-     كمترين مصرف انرژي نسبت به روشهاي حرارتي مستقيم و غيرمستقيم

8-     همگام به پيمان كيوتو

9-     عدم نياز به اپراتور متخصص

10-   توليد داخل كشور با استفاده از فن آوري روز دنيا

اكسيژن فعال بر خلاف ساير ضدعفوني كننده هاي ديگر قادر به از بين بردن بيو فيلم ها نيز مي باشد بدين ترتيب كه توانايي از بين بردن باكتريها و ويروسهايي كه توسط يك غشاء پليمري محافظت شده و بيو فيلم ناميده مي شوند را دارد. اكسيژن فعال آزاد شده غشاء محافظت كننده را تخريب كرده و قادر به نفوذ به داخل آن و از بين بردن ميكروارگانيسم ها مي نمايد . طيف اثر وسيع ،سرعت اثرفقدان اثرات زيانبار براي انسان و محيط زيست موجب برتري و تمايز اكسيژن فعال شده است.

  • اكسيژن فعال در ضدعفوني هوا و محيط بيمارستانها:

امروزه آلودگي هوا يكي از عوامل شيوع بيماري همانند آب است ، زيرا انسان براي زندگي نياز به آب و هواي سالم دارد. يك عامل آلودگي محيط ويروسها و باكتريها منتشر شونده در محيط بوسيله عطسه و سرفه مي باشد . ضدعفوني با اكسيژن فعال به صورت پيوسته در حين كار و بدون تخليه مكان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط كاهش مي يابد . اكسيژن فعال به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميكروبي را كاهش مي دهد. طيف اثر اكسيژن فعال روي ميكروارگانيسم ها بسيار موثرتر از كلر مي باشد. امروزه در ايران به صورت متداول براي كنترل آلودگي هوا از فيلترهاي هپا استفاده مي شود. اين نوع فيلترها عمدتاً براي جدا سازي ذرات 30% ميكرون به بالا طراحي مي شود و راندمان هاي اعلام شده براي اين نوع فيلترها بر مبناي ميزان جذب ذرات بالاتر از 30% مي باشد. اما راندمان اكسيژن فعال بر روي كاهش بار ميكروبي مي باشد در نتيجه سيستم هپا روي كاهش ذرات طبقه بندي شده و هيچ گونه كاهش ميكروبي براي آن اعلام نگرديده است .اكسيژن فعال ضدعفوني كننده و پاك كننده هواست و با ايجاد رايحه اي طبيعي در محيط ، فضاي مطبوع و عاري از بو آلودگي هاي شيميايي و ميكروبي به وجود مي‍آورد.

  • كاربرد اكسيژن فعال در بوذايي محيط بيمارستانها:

بو يكي از شاخص هاي مشهود آلودگي هوا است كه ممكن است از منابع مختلفي به وجود آيد. در خلال چند سال گذشته ، كنترل بود يكي از مشكلات اصلي در طراحي و بهره برداري تأسيسات جمع آوري، تصفتيه و دفع فاضلاب با سيستم لجن فعال بوده است .در اكثر سيستم هاي كه تاكنون براي بوذايي استفاده مي شده است اقدام به استفاده از بوهاي پوششي براي پنهان نمودن بوي نامطلوب انجام گرفته است كه اين عمل نه تنها بوي نامطلوب را از بين نمي برد بلكه حجم آلاينده هاي بوزا در محيط را افزايش مي دهد .

همچنين سيستم‌هاي جذب كننده بو نيز از راندمان هاي پائين برخوردار بوده و بهره برداري از آنها نيز در شرايطي كه از ابتدا طراحي نشده باشند، بسيار مشكل خواهد بود.

در حال حاضر، به اثبات رسيده است كه بوي هر مولكول احتمالاًُ به كل آن مولكول مربوط مي شود لذا با تخريب ساختار مولكول مي توان بوي آن را به صورت موثر از بين برد. گزينه اكسيداسيون با يك ماده اكسيد كننده مطرح مي باشد كه خود آلاينده محيط زيست نباشد اكسيژن فعال قوي ترين و موثرين از بين برنده و رفع كننده بوهاي نامطبوع مانند گازهاي شيميايي (آروماتيك ها و ...) و بوهاي ناشي از حيوانات، كپك و قارچ ، دود دخانيات و ..... است.

اكسيژن فعال علاوه بر قابليت بوزدايي يك ضدعفوني كننده بسيار قوي نيز مي باشد و به نحو مطلوب و بسيار موثري انواع آلودگي هاي ميكروبي را از بين مي برد . ويژگي هاي نظير قابليت تجزيه تركيبات سمي شيميايي و نيز كشتن انواع ميكروارگانيسمها ، اعم از باكتريها و ويروسها، اكسيژن فعال را به مهمترين عامل پاك كننده محيط تبديل كرده است.

  • كاربرد اكسيژن فعال در استريل كردن وسايل بيمارستان:

استريليزاسيون و ضدعفوني تجهيزات و وسايل بيمارستان همواره يكي از دغدغه هاي پزشكان در سطح جهاني مي باشد اكسيژن فعال در طبيعت قرن هاست كه براي ضدعفوني و كنترل جمعيت ميكروارگانيسم ها استفاه مي شود دستگاه هاي جديد Eco- Sterile  صنايع پزشكي شركت آردا با الهام از اين عنصر طبيعت طراحي شده است و با استفاده از تكنولوژي نو براي ضدعفوني وسايل پزشكي بدون استفاده از مواد افزودني و حرارت و مصرف انرژي كم، مورد استقبال توليد كنندگان صنايع پزشكي قرار گرفته اند. اين دستگاه ها، راندمان كاهش ميكروبي بسيار بالا درحد استريل و حتي قابليت از بين بردن آلودگي هاي مختلف شيميايي ديگر را داراست.

اكسيژن فعال يك ضد باكتري قوي است كه  استريل كردن با آن بدون نياز به حرارت و قابل كنترل است به طور كلي اين گاز توانايي از بين بردن رنج وسيعي از ويروسها و ميكروبها را داراست و بدون برجاي گذاشتن باقي مانده، تبديل به اكسيژن معمولي مي گردند و به همين دليل درفهرست EPA به عنوان DBPR  قرار گرفته است و طبق  اين قوانين داراي اثرات جانبي نمي باشد.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image