كاربرد اكسيژن فعال در بوزدايي محيط

امروزه آلودگي هوا يكي از نگرانيهاي مردم براي سلامتي می باشد .افرادي كه در معرض آلودگي هوا هستند در معرض انواع بيماريها و نارسائيهايي كه ريشه در تنفس دارند، قرار مي گيرند. بو يكي از شاخص هاي مشهود آلودگي هوا است كه از منابع مختلفي مانند  فاضلاب هاي شهري و صنعتي ، زباله ها، حيوانات ، دخانيات، گازهاي شيميايي منتشر شونده از كارخانه ها و كارگاههاي توليدي و غیره به وجود می آید.

مضرات بو حتی در غلظتهاي پايين نیز در انسان منجر به تنشهاي رواني خواهد شد. بوهاي ناخوشايند باعث كم اشتهايي، مصرف كمتر آب, اختلال در تنفس، تهوع و استفراغ و آشفتگي ذهني مي شوند ، لذا با توجه به مشكلات ذكر شده ، اهميت كنترل و بوزدايي از محيط مشخص می شود.

بو نشان دهنده وجود آلودگي ميكربي در محيط است. باکتريها، هاگ ها و قارچها و اسپورهاي منتشر شونده از طريق هوا و باکتريهاي منتشر شونده توسط هسته قطرهDroplet nuclei  اغلب همراه با مولكولهاي بوزا به اطراف پراكنده مي شوند.

بو نخستين مشكل در هنگام ايجاد تاسيسات تصفيه فاضلاب با سيستم لجن فعال است و در خلال چند سال گذشته، كنترل بو يكي از مشكلات اصلي در طراحي و بهره برداري تاسيسات جمع آوري ، تصفيه و دفع فاضلاب با سيستم لجن فعال بوده  است.

بوي فاضلاب شهري معمولاً از گازهاي حاصل از تجزيه مواد آلي يا از مواد افزوده شده به فاضلاب ناشي مي شود. فاضلاب تازه بوي مشخص و تاحدي ناخوشايند دارد اما بوي آن از بوي فاضلابي كه تجزيه  بي هوازي (بدون اكسيژن) شده، كمترآزاردهنده است. فاضلاب های صنعتي حاوی تركيبات بودار و يا تركيبات ديگري هستند كه در طي فرآيند تصفيه فاضلاب توليد بو مي كنند.

مشخص ترين بوي فاضلاب مانده يا عفوني بوي هيدروژن سولفيد است كه به وسيله ميكروارگانيسم هاي غير هوازي كه سولفات را به سولفيد تبديل مي كنند ، به وجود مي آيد.

تشخيص بو

تركيبات بد بو كه  باعث تنش رواني در انسان مي شوند به وسيله دستگاه بويايي او تشخيص داده مي شوند، اما مكانيسم اين تشخيص هنوز به خوبي شناخته نشده است. از سال 1870 تاكنون ، بيش از 30 نظريه براي توضيح حس بويايي ارائه شده است. يكي از اشكالهاي موجود بر سر راه ارائه نظريه جامعه، عدم توجيهي براي دليل اختلاف بوي تركيبات شيميايي مشابه و نيز بوي تركيبات مختلف شيميايي بوده است

جدول زیر گروه های  اصلي بوهاي آزار دهنده و تركيبات آنها را مشخص می کند:

 

تمام اين تركيب ها ممكن است در فاضلاب شهري وجود داشته باشد و يا در آن به وجود آيد، كه اين مسئله بستگي به شرايط محلي دارد.

در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي براي از بين بردن بوهاي مزاحم و ناخوشايند در پروسه هاي مختلف صنعتي در محيط هاي مختلف انجام شده است.

دراكثرسيستم هايي كه تاكنون براي بوزدايي استفاده مي شده است اقدام به استفاده از بوهاي پوششي براي پنهان نمودن بوي نامطلوب انجام گرفته است كه اين عمل نه تنها بوي نامطلوب را از بين نمي برد بلكه حجم آلاينده هاي بوزا در محيط را افزايش مي دهد. همچنين سيستم هاي جذب كننده بو نيز از راندمانهاي پائيني برخوردار بوده و بهره برداري از آنها نيز در شرايطي كه از ابتدا طراحي نشده باشند ، بسيار مشكل خواهد بود.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image