اکسیژن فعال چیست؟


 


علم  بهره برداری از اکسیژن در سلامت همراه با  موج جدیدی  از تحقیقات  در فتوسنتز گیاهان در دهه ی 1980 آغاز شد. مدت های زیادی است که  فرآیند فتوسنتز به عنوان فرآیند اساسی گیاهی شامل کنش های متقابل میان نور، اکسیژن و کلروفیل شناخته شده است و این فرآیند به عنوان چرخه ی جریان انرژی نشان داده شده است. این دانش  با تکنولوژی جدید تطابق داده شده و ما کنون قادر به شبیه سازی این فرآیند هستیم.

فرآیند شامل عبور هوای معمولی در محفظه ای کوچک است جایی که یک نور قوی واکنشی مشابه فتوسنتز ایجاد می کند (فرایند طبیعی که گیاه نور خورشید را به انرژی تبدیل می کند). این واکنش اکسیژن را وادار به تبدیل به حالت اتمی می کند که بیشتر موجب جذب و کارآمدی در استفاده توسط بدن می گردد.

از اینرو، ما اکنون قادر به افزایش ویژگی های هوای عادی هستیم به طوری که بدن انسان بتواند طی این فرآیند طبیعی استفاده کارآمدتری از آن نماید. این فرآیند متابولیسم سلولی و تولید انرژی را بدون وارد کردن اکسیژن غیرطبیعی و یا هر  گونه ماده مصنوعی در بدن، بهینه می سازد. این فرایند کاملا امن و قابل اطمینان و نیز کم هزینه و ارزان است.

 

The science of oxygen utilization for health applications began with a new wave of research into plant photosynthesis in the 1980s. It has long been known, that photosynthesis is a fundamental life process involving the interactions of sunlight, oxygen, and chlorophyll and have shown that it is a cycle of energy flows. This knowledge gained has been adapted and with new technology we are now able to simulate this process.

The process involves running regular air through a small chamber where strong light creates a reaction similar to photosynthesis, the natural process by which plants convert sunlight to energy. That reaction induces the oxygen to shift in and out of the molecular states that are most conducive to absorption and efficient use by the body.

Thus we can now enhance the properties of ordinary air so that the human body, through natural processes, uses it much more efficiently. This optimizes cell metabolism and energy production without forcing unnatural amounts of oxygen or artificial substances in the body. The process is simple safe and inexpensive.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image